Akademia CISCO

W Zespole Szkół Łączności działa Akademia Sieci Cisco, która oferuje uczniom szkoły możliwość udziału w kilkunastu szkoleniach, w tym sześciu dostępnych również po polsku. Kursy wykorzystywane są zarówno jako podstawowy materiał wykorzystywany podczas regularnych zajęć szkolnych, jak i jako materiał dodatkowy stanowiący uzupełnienie oraz rozszerzenie przedmiotów szkolnych. Uczniowie mogą korzystać również z szkoleń w Akademii Sieci Cisco także w ramach praktyk wymaganych programem kształcenia.

Przykładem wykorzystania kursu w regularnych zajęciach szkolnych może być kurs CCNA Routing and Switching. Kurs ten oferowany jest w ramach zajęć uczniom klas technika informatyka oraz technika teleinformatyka. Program tego kursu podzielono na trzy części.

Uczniowie, którzy ukończą pierwszą cześć kursu pt. „Wprowadzenie do sieci” uzyskają wiadomości i umiejętności niezbędne do:

 • Wyjaśnienia postępów w nowoczesnych technologiach sieciowych.
 • Wdrażania ustawień początkowych, w tym haseł, adresowania IP i domyślnych parametrów bramy na przełączniku sieciowym i urządzeniach końcowych.
 • Wyjaśnienia, jak protokoły sieciowe umożliwiają urządzeniom dostęp do lokalnych i zdalnych zasobów sieciowych.
 • Wyjaśnienia, w jaki sposób protokoły, usługi i media warstwy fizycznej wspierają komunikację w sieciach danych.
 • Przeliczania liczb między układami dziesiętnym, binarnym i szesnastkowym.
 • Wyjaśnienia, w jaki sposób kontrola dostępu do mediów w warstwie łącza danych obsługuje komunikację między sieciami.
 • Wyjaśnienia, jak Ethernet działa w sieci przełączanej.
 • Wyjaśnienia, w jaki sposób routery używają protokołów i usług warstwy sieciowej, aby umożliwić łączność koniec-koniec.
 • Wyjaśnienia, w jaki sposób ARP i ND umożliwiają komunikację w sieci lokalnej.
 • Wdrożenia ustawień początkowych na routerze i urządzeniach końcowych.
 • Obliczenia schematu podsieci IPv4, aby skutecznie segmentować sieć.
 • Wprowadzania schematu adresowania IPv6.
 • Użycia różnych narzędzi do testowania łączności sieciowej.
 • Porównania działania protokołów warstwy transportowej we wspieraniu komunikacji koniec-koniec.
 • Wyjaśnienia działania warstwy aplikacji w odniesieniu do aplikacji użytkownika końcowego.
 • Skonfigurowania przełączników i routerów funkcjami zabezpieczeń urządzeń, aby zwiększyć bezpieczeństwo.
 • Rozwiązywania problemów małych sieci.

Druga cześć pt. „Podstawy przełączania, routingu i łączności bezprzewodowej” pozwoli uczniom:

 • Konfigurować urządzenia przy użyciu najlepszych praktyk bezpieczeństwa.
 • Wyjaśnić, w jaki sposób warstwa 2 przekazuje dane.
 • Wdrożyć sieci VLAN i trunking w sieci przełączanej.
 • Rozwiązywać problemy z routingiem między sieciami VLAN na urządzeniach warstwy 3.
 • Wyjaśnić, jak STP umożliwia nadmiarowość w sieci warstwy 2.
 • Rozwiązywać problemy z EtherChannel w sieciach przełączanych.
 • Wdrożyć DHCPv4 do działania w wielu sieciach LAN.
 • Konfigurować dynamiczną alokację adresów w sieciach IPv6.
 • Wyjaśnić, w jaki sposób FHRP zapewniają domyślne usługi bramy w nadmiarowej sieci.
 • Wyjaśnić, jak luki w zabezpieczeniach naruszają bezpieczeństwo sieci LAN.
 • Konfigurować zabezpieczenia przełącznika w ramach środków zaradczych przeciw atakom na sieci LAN.
 • Wyjaśnić, w jaki sposób WLAN umożliwiają łączność sieciową.
 • Wdrożyć sieci WLAN za pomocą routera bezprzewodowego i WLC.
 • Wyjaśnić, w jaki sposób routery wykorzystują informacje w pakietach do podejmowania decyzji dotyczących przekazywania.
 • Konfigurować trasy statyczne IPv4 i IPv6.
 • Rozwiązywać problemy z trasami statycznymi i domyślnymi.

Uczniowie, którzy zapoznają się również z trzecią częścią kursu zatytułowaną „Sieci korporacyjne, bezpieczeństwo i automatyzacja” będą mogli:

 • Wyjaśnić, jak jednoobszarowy protokół OSPF działa zarówno w sieciach typu punkt-punkt, jak i rozgłoszeniowych sieciach wielodostępowych.
 • Zweryfikować OSPFv2 pojedynczego obszaru zarówno w sieciach typu punkt-punkt, jak i rozgłoszeniowych sieciach wielodostępowych.
 • Wyjaśnić, w jaki sposób można złagodzić luki, zagrożenia i exploity, aby zwiększyć bezpieczeństwo sieci.
 • Wyjaśnić, w jaki sposób listy ACL są używane jako część zasad bezpieczeństwa sieci.
 • Implementować standardowe listy ACL IPv4, aby filtrować ruch i zabezpieczyć dostęp administracyjny.
 • Skonfigurować usługi NAT na routerze brzegowym, aby zapewnić skalowalność adresu IPv4.
 • Wyjaśnić, jak technologie dostępu do sieci WAN można wykorzystać do spełnienia wymagań biznesowych.
 • Wyjaśnić, w jaki sposób sieci VPN zabezpieczają łączność między lokacjami i dostęp zdalny.
 • Wyjaśnić, w jaki sposób urządzenia sieciowe wdrażają QoS.
 • Implementuj protokoły do zarządzania siecią.
 • Wyjaśnić cechy skalowalnych architektur sieciowych.
 • Rozwiązywać problemy z sieciami korporacyjnymi.
 • Wyjaśnić cel i charakterystykę wirtualizacji sieci.
 • Wyjaśnić, w jaki sposób automatyzacja sieci jest włączona za pomocą interfejsów API RESTful i narzędzi do zarządzania konfiguracją.

Wszyscy uczniowie szkoły mają dostęp do tego kursu oraz do kursów:

Dodatkowe informacje o programowaniu w języku Python można również znaleźć na: https://jobtensor.com/Python-Introduction

Instruktorami w szkolnej Akademii Cisco są:

 • Anna Adamek (Python),
 • Marcin Kubiak (CCNA Routing and Switching),
 • Katarzyna Paprzycka (Python),
 • Paweł Pirosz (CCNA/CCNP Routing and Switching i wiele innych kursów),
 • Janusz Pochmara (CCNA Routing and Switching, Python),
 • Piotr Zwierzykowski (CCNA/CCNP Routing and Switching i wiele innych kursów).

Opiekunami szkolnej Akademii Cisco są:

 • Paweł Pirosz,
 • Piotr Zwierzykowski.