Egzamin maturalny


Informacje na temat egzaminu maturalnego w 2023 roku:

Formularze przydatne dla zdających


Informacja dotycząca egzaminów ustnych w roku szkolnym 2022/2023.

Na podstawie p. 4.2.2  Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz w Formule 2015 obowiązującej w roku szkolnym 2022/2023 z 19 sierpnia 2022 informuję, że 6 marca 2023 r.  Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, opracował  i ogłosił szkolny harmonogram przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego. Harmonogram jest ogólnodostępny i   jest wywieszony w holu szkoły na tablicy ogłoszeń na pierwszym piętrze przy sali 106.

Termin z ważnych przyczyn może ulec zmianie. Proszę najpóźniej w przeddzień egzaminu sprawdzić w holu szkoły harmonogram i zgłosić ewentualne niezgodności w sekretariacie uczniowskim w godzinach jego pracy.

Zdający jest zobowiązany przybyć pod salę egzaminacyjną minimum na 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

W tym samym miejscu jest wywieszona WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w Technikum Łączności  w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu w roku szkolnym 2022 /2023.