Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu

Zespół Szkół Łączności zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-05-23
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych.
 • Na stronie niedostępna jest wyszukiwarka.
 • Nie zastosowano komunikatu w przypadku opuszczania strony z linku zewnętrznego.

Udogodnienia

 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Strona internetowa udostępnia możliwość prezentacji treści w wysokim kontraście, w różnych rozmiarach czcionek

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-08
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-08

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada: Krzysztof Lewandowski, adres poczty elektronicznej: office@zsl.poznan.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer 61 825 00 11 wew. 18 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu, ul. Przełajowa 4, 61-622 Poznań

Do budynku głównego szkoły prowadzi 1 podwójne wejście od ul. Przełajowej. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach znajduje się podjazd dla wózków. Wszystkie drzwi wejściowe i wyjściowe mają odpowiednią szerokość i może przez nie przejechać osoba na wózku. Pozostałe wejścia do budynku są niedostępne dla gości. Budynek główny posiada 4 kondygnacje połączone tylko klatką schodową. W budynku nie ma windy.

Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze budynku głównego. Do pozostałych części budynku prowadzą schody, na których nie ma platformy przyschodowej. W budynku nie ma windy.

W budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.