Prezydium Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Łączności w roku szkolnym 2018/2019:

Jakub Hoppel – Przewodniczący


Miłosz Wiertel – Zastępca Przewodniczącego

Jakub Wojciechowski – Członek Prezydium

Sandra Grzelaszyk – Członkini Prezydium

Julia Macuda – Sekretarz Prezydium


Opiekunowie: Karina Kisiel, Agnieszka Warzecha


Samorząd Uczniowski Technikum Łączności w Poznaniu realizuje zadania zawarte w Statucie Szkoły, Programie Wychowawczym Szkoły i Planie Pracy Dydaktyczno-Wychowawczej.

W swojej działalności szczególny nacisk kładzie na:

-rozwijanie samorządności, praworządności i demokracji, 

-tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,

-przeciwdziałanie zagrożeniom dla zdrowia i życia,

-rozbudzanie w uczniach postawy humanitarnej poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju wolontariatach.

Samorząd aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, organizując wiele akcji (między innymi Dzień Chłopca, Dzień Nauczyciela, Dzień Kobiet), angażuje się także w akcje charytatywne (pomoc dla Bartka, Szlachetna Paczka czy Motyli Wolontariat). Naszą sztandarową akcją jest Maraton Pisania Listów Amnesty International, który w naszej szkole jest akcją 24 – godzinną.