J. niemiecki DSD 1 PRO

Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu jest jedną z trzech szkół w Polsce, która oferuje  uczniom możliwość uzyskania certyfikatu DSD I PRO.

Egzamin DSD I Pro jest egzaminem państwowym, którego znajomość jest sprawdzana w Niemczech. Uzyskany certyfikat DSD I Pro honorowany jest przez pracodawców w Polsce i za granicą oraz daje potwierdzenie znajomości języka niemieckiego zawodowego na poziomie B1.

Program DSD I Pro realizowany jest w naszej szkole od pięciu lat. Zajęcia odbywają się w grupach międzyoddziałowych i są dla uczniów bezpłatne jak i egzamin końcowy DSD I PRO.

Grupą docelową DSD I PRO są uczniowie w wieku od 16 lat, którzy uczęszczają do szkoły  technicznej o dowolnej specjalizacji i chcą wykazać się znajomością języka niemieckiego zorientowaną na pracę.

DSD PRO– poziom I:

 • odpowiada poziomowi A2/B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Program DSD I PRO:

 • obejmuje naukę języka niemieckiego z podziałem na grupy w wymiarze 4 godzin tygodniowo przy wsparciu native speakera
 • motywuje uczniów do nauki poprzez stwarzanie możliwości żywego kontaktu z językiem
 • oferuje bezpłatny egzamin z języka niemieckiego,
 • umożliwia uzyskanie certyfikatu językowego A2/B1 wydanego przez niemieckie Ministerstwo Oświaty

Co daje egzamin DSD I PRO?

 • szanse na zatrudnienie na europejskim rynku pracy

Dlaczego warto uczyć się języka niemieckiego?

 • język niemiecki jest językiem urzędowym w 6 państwach Unii Europejskiej
 • Niemcy należą do najsilniejszych pod względem gospodarczym krajów na świecie, są największą potęgą gospodarczą Unii Europejskiej
 • Niemcy to nr 1 pod względem inwestycji zagranicznych w Polsce
 • zdecydowane preferencje  w ubieganiu się o pracę mają osoby znające język niemiecki
 • biegłe posługiwanie się językiem niemieckim daje duże możliwości biznesowe
 • Niemcy są innowatorami – kraj ten zajmuje 3 miejsce na świecie pod względem liczby zgłoszeń patentowych
 • znajomość języka niemieckiego pozwala poznać bogate dziedzictwo kulturowe krajów niemieckojęzycznych

  Die Nicolaus-Kopernikus- Fachschule in Posen ist eine von drei Schulen in Polen, die den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit bietet, das DSD I PRO-Zertifikat zu erwerben.

  Die DSD I Pro-Prüfung ist eine staatliche Prüfung, deren Kenntnisse in Deutschland überprüft werden. Das erworbene DSD I Pro-Zertifikat wird von Arbeitgebern in Polen und im Ausland anerkannt und bestätigt die beruflichen Deutschkenntnisse auf dem Niveau B1.

  Das DSD I Pro-Programm wird seit fünf Jahren an unserer Schule durchgeführt. Der Unterricht findet in interklassischen Gruppen statt und ist sowohl für die Schülerinnen und Schüler als auch für die abschließende DSD I PRO-Prüfung kostenlos.

  Die Zielgruppe für DSD I PRO sind Schülerinnen und Schüler im Alter von 16 Jahren, die eine technische Schule mit beliebiger Spezialisierung besuchen und ihre berufsbezogenen Deutschkenntnisse unter Beweis stellen möchten.

  DSD PRO – Stufe I:

  entspricht dem Niveau A2/B1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen

  Das DSD I PRO-Programm:

  • beinhaltet Deutschunterricht in Gruppen mit einer wöchentlichen Stundenzahl von 6 Stunden, unterstützt durch einen Muttersprachler
  • motiviert die Schülerinnen und Schüler zum Lernen, indem es ihnen die Möglichkeit bietet, in direkten Kontakt mit der Sprache zu kommen
  • bietet eine kostenlose Deutschprüfung an
  • ermöglicht den Erwerb des A2/B1-Sprachzertifikats, ausgestellt vom deutschen Bildungsministerium

  Was bringt die DSD I PRO-Prüfung?

  • Chancen auf Beschäftigung auf dem europäischen Arbeitsmarkt

  Warum lohnt es sich, Deutsch zu lernen?

  • Deutsch ist Amtssprache in 6 Mitgliedstaaten der Europäischen Union
  • Deutschland zählt zu den wirtschaftlich stärksten Ländern der Welt und ist die größte Wirtschaftsmacht der Europäischen Union
  • Deutschland ist das Land mit den meisten ausländischen Investitionen in Polen
  • Personen mit Deutschkenntnissen haben klare Vorteile bei der Jobsuche
  • Eine fließende Beherrschung der deutschen Sprache bietet große Geschäftsmöglichkeiten
  • Deutschland ist ein Innovationsland und belegt weltweit den 3. Platz bei Patentanmeldungen
  • Die Kenntnis der deutschen Sprache ermöglicht es, das reiche kulturelle Erbe deutschsprachiger Länder kennenzulernen.

  Verfasst von: Aleksandra Stachowiak – schulische Koordinatorin des DSD I Pro-Programms

  PROGRAM DSD I PRO 2022/2023

  Cieszymy się, że nasza szkoła należy do ogólnoświatowej sieci ponad 2000 szkół PASCH „Szkoły: Partnerzy przyszłości“ (PASCH). Inicjatywa PASCH jest koordynowana przez niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i realizowana we współpracy z Centralnym Wydziałem Szkolnictwa Zagranicą (ZfA), Goethe-Institut, Niemiecką Centralą Wymiany Akademickiej (DAAD) oraz Służbą Wymiany Pedagogicznej Konferencji Ministra Kultury (PAD).

  Tegoroczny egzamin DSD 1 Pro nadzorowała komisja w składzie: pani Mónia Miranda Gibson – doradczyni zawodowa języka niemieckiego i koordynator projektu DSD I Pro w Wielkopolsce, pani Aleksandra Stachowiak – szkolny koordynator programu DSD I Pro oraz pani Romana Kaczmarek.

  15 lutego 2023r. odbył się w naszej szkole egzamin pilotażowy DSD I Pro. Uczniowie klas czwartych obserwowali sposób egzaminowania uczniów z klasy IV PAT: Adama Kwietniewskiego i Eryka Chmaja. Reprezentanci grupy DSD I Pro otrzymali wysokie noty z egzaminu ustnego i uzyskali poziom B1 znajomości języka niemieckiego. Dla tegorocznych zdających była ta możliwość uczestniczenia w egzaminie ustnym i otrzymania odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące egzaminu DSD I Pro.

  15 marca 2023 r. odbył się w naszej szkole egzamin ustny DSD I PRO, do którego przystąpiło 14 uczniów naszej szkoły.

  21 marca 2023r.  uczniowie naszej szkoły przystąpili do egzaminu pisemnego DSD I Pro.

  Jest to egzamin państwowy, którego znajomość jest sprawdzana w Niemczech.

  Uzyskany certyfikat DSD I Pro honorowany jest przez pracodawców w Polsce i za granicą oraz daje potwierdzenie znajomości języka niemieckiego zawodowego na poziomie B1.

  Serdecznie gratulujemy bardzo dobrych  wyników z egzaminu ustnego naszej tegorocznej grupie!

  Czekamy z niecierpliwością na wyniki końcowe egzaminu DSD I Pro!

  Opracowała: Aleksandra Stachowiak

  PROGRAMM DSD I PRO 2022/2023

  Wir freuen uns, dass unsere Schule Teil des weltweiten Netzwerks von über 2000 PASCH-Schulen „Schulen: Partner der Zukunft” (PASCH) ist. Die PASCH-Initiative wird vom deutschen Auswärtigen Amt koordiniert und in Zusammenarbeit mit der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA), dem Goethe-Institut, dem Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) und dem Pädagogischen Austauschdienst der Kultusministerkonferenz (PAD) umgesetzt.

  Die diesjährige DSD 1 Pro-Prüfung wurde von folgender Kommission überwacht: Frau Mónia Miranda Gibson – Fachschaftsberaterin für Deutsch und Koordinatorin des DSD I Pro-Programms in der Region Wielkopolska, Frau Aleksandra Stachowiak – schulische Koordinatorin des DSD I Pro-Programms, und Frau Romana Kaczmarek.

  Am 15. Februar 2023 fand an unserer Schule eine Pilotprüfung des DSD I Pro statt. Die Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen beobachteten die Prüfungsmethoden der Viertklässler PAT: Adam Kwietniewski und Eryk Chmaj. Die Vertreter der DSD I Pro-Gruppe erhielten hohe Noten in der mündlichen Prüfung und erreichten das Sprachniveau B1 in Deutsch. Für die diesjährigen Teilnehmer bestand die Möglichkeit, an der mündlichen Prüfung teilzunehmen und Antworten auf alle Fragen zum DSD I Pro zu erhalten.

  Am 15. März 2023 fand an unserer Schule die mündliche Prüfung des DSD I PRO statt, an der 14 Schülerinnen und Schüler unserer Schule teilnahmen.

  Am 21. März 2023 legten die Schülerinnen und Schüler unserer Schule die schriftliche Prüfung des DSD I Pro ab.

  Es handelt sich um eine staatliche Prüfung, deren Kenntnis in Deutschland überprüft wird.

  Das erlangte DSD I Pro-Zertifikat wird von Arbeitgebern in Polen und im Ausland anerkannt und bestätigt die beruflichen Deutschkenntnisse auf dem Niveau B1.

  Wir gratulieren der diesjährigen Gruppe zu den sehr guten Ergebnissen in der mündlichen Prüfung!

  Wir warten gespannt auf die endgültigen Ergebnisse des DSD I Pro!

  Ausgearbeitet von: Aleksandra Stachowiak