Olimpiady i konkursy

OLIMPIADY w roku szkolnym 2019/2020:

 

1.Olimpiada Wiedzy Technicznej:

 • Zawody I stopnia (etap szkolny)-18.10.2019r.
 • Zawody II stopnia (etap okręgowy)-styczeń 2020r.
 • Zawody III stopnia (etap ogólnopolski)- kwiecień 2020r.
 1. 22 Olimpiada Elektryczna i Elektroniczna ,,Euroelektra”
 • Zawody I stopnia (etap szkolny)-07.11.2019r.
 • Zawody II stopnia (etap okręgowy)-07.01.2020r.
 • Zawody III stopnia (etap ogólnopolski)- – 17.03.2020r.
 1. XLIII Ogólnopolska Olimpiada Elektryczna i Elektroniczna
 • Etap 1 (test pisemny) – 14.02.2020r.
 • Etap 2 – 26.03.2020r.
 • Finał-27.03.2020r.
 1. Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości (blok A)
 • Zawody I stopnia (etap szkolny)-kwiecień 2020r..
 • Zawody II stopnia (etap okręgowy)-maj 2020r.
 • Zawody III stopnia (etap ogólnopolski)-czerwiec 2020r.

5.Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości (blok B)-Wynalazczość

 • Zawody I stopnia (etap szkolny)-styczeń 2020 r.
 • Zawody II stopnia (etap okręgowy)-styczeń/luty 2020r.
 • Zawody III stopnia (etap ogólnopolski) – kwiecień/maj 2020r.

 

KONKURSY w roku szkolnym 2019/2020

 

1.XI edycja konkursu ELEKTRON

 • Etap szkolny – grudzień 2019r.
 • Finał- luty 2020r.

2.Konkurs na najciekawszy projekt z dziedziny elektroniki, informatyki lub automatyki pod hasłem ,,Elektronika by żyło się łatwiej”.

Zgłoszenia uczniów przyjmuje:

– wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego Andrzej Grześkowiak-pokój nr 6

– nauczyciel p.Stanisław Sitek- pracownia nr 030

 

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W OLIMPIADACH I KONKURSACH

 • Olimpiady: zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2019/2020.
 • Konkursy: organizatorzy ufundują nagrody pieniężne, rzeczowe, stypendia.

 

ZAKRES MATERIAŁU

Ogólnopolska Olimpiada Elektryczna i Elektroniczna AGH KRAKÓW

Grupa elektroniczna :

 • filtracja analogowa, widma częstotliwościowe sygnałów,
 • cyfrowe przetwarzanie sygnałów,
 • energoelektronika (układy i sterowanie),
 • wzmacniacze specjalne (pomiarowe, optoizolacyjne, małych sygnałów — szumy, z przetwarzaniem),
 • impulsowe stabilizatory napięcia,
 • metody przetwarzania A/C, układy próbkująco — pamiętające, przetworniki sigma — delta,
 • układy zamkniętej pętli fazowej: działanie, zastosowania,
 • układy logarytmujące i mnożące,
 • zniekształcenia liniowe i nieliniowe,
 • modulacja i demodulacja,
 • klucze analogowe,
 • zakłócenia: źródła i metody minimalizacji,
 • pomiary wielkości i parametrów układów elektronicznych, system GPIB, 
 • pomiary elektroniczne wielkości nieelektrycznych,
 • automat Moore’a,
 • przewodowa transmisja danych, standardy, bezprzewodowa transmisja danych,
 • układy logiki programowanej,
 • bloki funkcjonalne techniki cyfrowej,
 • pamięci półprzewodnikowe,
 • mikroprocesory / mikrokontrolery / procesory sygnałowe; działanie, porównanie, klasyfikacje,
 • karty systemów mikroprocesorowych i komputerów, systemy przerwań, dostęp DMA,
 • struktura podstawowej aparatury elektronicznej,
 • standard motoryzacyjny CAN,
 • podzespoły współczesnego mikroprocesora,
 • układy alarmu i powiadamiania.

Grupa teleinformatyczna

 • rachunek liczb zespolonych do analizy zjawisk w układach elektrycznych,
 • podstawy algorytmiki i programowania w językach wysokiego poziomu (C), zasady funkcjonowania nowych technologii sieciowych w zakresie: architektury parametrów i konfiguracji,
 • zasady funkcjonowania nowych technologii dostępowych w zakresie: architektury systemu, parametrów systemu i konfiguracji,
 • podstawowych zasad dotyczących funkcjonowania współczesnych systemów opartych o techniki modulacji złożonych i rozpraszania widma,
 • analizę właściwości sygnałów na podstawie analizy w dziedzinie częstotliwości,
 • wiedzę dotyczącą kompresji danych i metod kodowania,
 • bezpieczeństwo danych w sieciach komputerowych, pojęcia związane z kryptografią, matematyczne podstawy kryptografii i ich zastosowanie w algorytmach szyfrujących,
 • metody kodowania korekcyjnego,
 • standardów IEEE dotyczących Ethernetu,
 • standardów sieci bezprzewodowych,
 • standardów sieci rozległych – urządzeń, protokołów i technologii w nich używanych,   metody trasowania w sieciach teleinformatycznych,
 • protokoły w sieciach teleinformatycznych oraz zastosowaniu ich w praktyce,
 • architektury komputerów.

Grupa informatyczna :

 • komponenty, architektura i technologia komputerów (w szczególności typu PC), naprawa komputerów,
 • systemy operacyjne (Microsoft Windows (w tym Server), Linux) oraz oprogramowanie użytkowe (w tym podstawowe aplikacje serwerowe),
 • -główne zagrożeń bezpieczeństwa i metody ochrony systemów komputerowych,
 • sieci komputerowe, urządzenia sieciowe, protokół TCP/IP, konfiguracja urządzeń i routing,
 • podstawowe zagadnienia języków programowania — główne zastosowania i różnice C/C++, Java, PHP,
 • projektowanie i wykonywanie stron oraz dynamicznych aplikacji internetowych,
 • bazy danych SQL — projektowanie i administracja, integracja baz z serwisami internetowymi,
 • szczegółowe aspekty budowy procesorów i komputerów — architektury, komponenty, magistrale, interfejsy itp., zalety oraz problemy i ograniczenia metod i technologii,
 • sposoby reprezentacji i przetwarzania danych, systemy liczbowe, reprezentacja znaków (sposoby kodowania), reprezentacja i przechowywania złożonych struktur danych,
 • zaawansowane aspekty lokalnych i rozległych sieci komputerowych — model OSI, urządzenia, technologie, protokoły komunikacyjne, Internet — struktura, technologie, protokoły i usługi związane z funkcjonowaniem Internetu,
 • problemy skali — zagadnienia przechowywania i przetwarzania dużych zbiorów danych oraz problemy i metody przetwarzania równoległego (parallel computing),
 • techniki programowania, programowanie imperatywne, obiektowe, aspektowe, logiczne itp., zalety i wady różnych metod programowania, zagadnienia i podstawowe komendy popularnych języków programowania (C/C++, Java, PHP, SQL itp.),
 • metody prowadzenia projektów informatycznych, wzorce projektowe, narzędzia wspomagające tworzenie oprogramowania i zarządzanie projektem, metryki oprogramowania,
 • Internet — technologie tworzenia dynamicznych serwisów internetowych, ich wady i zalety, HTML 4 i HTML5, CSS, JavaScript (w tym AJAX), technologie server-side (Java, PHP itp.),
 • bezpieczeństwo danych i systemów komputerowych, zagrożenia dla sieci, systemów operacyjnych oraz aplikacji, malware i botnety — metody działania i ochrony przed malware,
 • złożoność obliczeniowa algorytmów oraz podstawowe algorytmy, implementacje oraz i ich cechy.

KONKURS ELEKTRON

 • podstawy elektrotechniki — prąd stały i zmienny,
 • układu elektroniczne analogowe – TTL i MOS, wzmacniacze tranzystorowe, wzmacniacze operacyjne, filtry generatory itp. ,
 • układy elektroniczne cyfrowe TTL i CMOS,
 • urządzenia elektroniczne, technika pomiarowa ,
 • pomiarowa aparatura elektroniczna, układy mikroprocesorowe .

dla grupy teleinformatycznej

 • podstawy elektrotechniki — prąd stały i zmienny,
 • układu elektroniczne analogowe- TTL i MOS, wzmacniacze tranzystorowe, wzmacniacze operacyjne, filtry generatory itp.,
 • układy elektroniczne cyfrowe TTL i CMOS,
 • urządzenia elektroniczne, technika pomiarowa,
 • pomiarowa aparatura elektroniczna, układy mikroprocesorowe ,
 • podstawy telekomunikacji, sieci teleinformatyczne,
 • systemy radiowe i sieci komórkowe,
 • sieci komputerowe,
 • systemy operacyjne.

Wymagania ogólne olimpiad Olimpiada Wiedzy Technicznej, Olimpiada Elektryczna i Elektroniczna „EUROELEKTRA”, konkurs ELEKTRON

Elektronika:

Test:

 1. Elektrotechnika teoretyczna.
 2. Układy analogowe.
 3. Układy cyfrowe.
 4. Technika mikroprocesorowa.
 5. Urządzenia elektroniczne.
 6. Technika pomiarowa.
 7. Aparatura elektroniczna.

Zagadnienia praktyczne:

 1. Układy analogowe. 2. Układy cyfrowe. 3. Układy programowane – sterowniki Teleinformatyka

Test:

 1. Podstawy elektrotechniki – prąd stały, prąd zmienny.
 2. Podstawy elektroniki analogowej: tranzystory MOS i ich układy pracy, wzmacniacze operacyjne i ich zastosowania, generatory i przerzutniki.
 3. Technika cyfrowa: algebra Boole’a, bramki logiczne, przerzutniki, rejestry, pamięci.
 4. Mikroprocesory, budowa, działanie, modele programowe, CISC i RISC, kontrolery jednoukładowe.
 5. Podstawy telekomunikacji, transmisja cyfrowa sygnałów analogowych w kanałach przewodowych, światłowodowych i bezprzewodowych, modulacje analogowe i cyfrowe.
 6. Sieci telekomunikacyjne, sygnalizacja.
 7. Systemy radiowe i anteny.
 8. Sieci komórkowe, budowa, protokoły.
 9. Algorytmy i struktury danych.
 10. Sieci komputerowe.
 11. Bazy danych.
 12. Systemy operacyjne, budowa PC.
 13. Języki programowania

 

Zagadnienia praktyczne:

 1. Sieci komputerowe, okablowanie strukturalne, konfiguracja urządzeń sieciowych (switch, router, router WiFi).
 2. Usługi w sieciach komputerowych. Zdalny dostęp do zasobów. Konfiguracja usług serwerowych (Windows 2003 Server, domeny etc.).

3. LIGA KLAS

LIGA KLAS to całoroczne współzawodnictwo pomiędzy klasami uczniów szkoły ponadgimnazjalnej w Zespole Szkół Łączności w zakresie dydaktycznym i wychowawczym.

* Cele:

 • podniesienie jakości kształcenia,
 • motywowanie uczniów do podniesienia poziomu frekwencji i wyników w nauce,
 • wyzwalanie kreatywności,
 • motywowanie uczniów do rozwoju osobowego i społecznego,
 • wyzwalanie wśród uczniów poczucia odpowiedzialności za swój rozwój,
 • motywowanie do działania na rzecz szkoły i środowiska,
 • kształtowanie postawy patriotycznej.