Ubezpieczenie

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ DOTYCZĄCA UBEZPIECZEŃ NNW

Placówki oświatowe miasta i ich pracownicy nie pośredniczą w zakresie zawierania umów ubezpieczenia grupowego NNW dzieci i młodzieży szkolnej.

Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW.

W związku z powyższym, jeśli Rodzice są zainteresowani ubezpieczeniem dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków, powinni skorzystać z ofert indywidualnych przedstawionych przez ubezpieczycieli czy pośredników ubezpieczeniowych i dostępnych powszechnie na ich stronach internetowych.