LIGA KLAS 2019/2020

LIGA KLAS to całoroczne współzawodnictwo pomiędzy klasami uczniów szkoły ponadgimnazjalnej w Zespole Szkół Łączności w zakresie dydaktycznym i wychowawczym.

* Cele:

 • podniesienie jakości kształcenia,
 • motywowanie uczniów do podniesienia poziomu frekwencji i wyników w nauce,
 • wyzwalanie kreatywności,
 • motywowanie uczniów do rozwoju osobowego i społecznego,
 • wyzwalanie wśród uczniów poczucia odpowiedzialności za swój rozwój,
 • motywowanie do działania na rzecz szkoły i środowiska,
 • kształtowanie postawy patriotycznej.

* Zakres współzawodnictwa / zasady punktacji:

 1. Frekwencja uczniów (max 30pkt):

– punktacja liniowa rozpoczynająca się od frekwencji 70% (0 pkt), kończąca się na 100% (30 pkt);

 1. Średnia ocen klas za I i II semestr (max 30pkt):

– punktacja liniowa rozpoczynająca się od średniej 2,0 (0 pkt), kończąca się na 5,0 (30 pkt);

 1. Współzawodnictwo sportowe (max 10 pkt):

– punktacja w zależności od zajętego miejsca: 1 miejsce – 5pkt, 2 miejsce – 3 pkt, 3 miejsce – 1 pkt;

– punkty nadmiarowe (powyżej 10 pkt) są finalnie sumowane i brane pod uwagę w łącznej punktacji (suma punktów nadmiarowych przemnożona przez wskaźnik % wynikający z sumy frekwencji i średniej ocen);

 1. Organizacja imprez i uroczystości, organizacja akcji wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych, akcje na rzecz środowiska lokalnego, wolontariat (max 10 pkt):

za każdą poprawnie przygotowaną imprezę/uroczystość/akcję klasa otrzyma 2 pkt;

– punkty nadmiarowe (powyżej 10 pkt) są finalnie sumowane i brane pod uwagę w łącznej punktacji (suma punktów nadmiarowych przemnożona przez wskaźnik % wynikający z sumy frekwencji i średniej ocen);

 • Indywidualne osiągnięcia uczniów oraz całej klasy w konkursach przedmiotowych (max 10 pkt):

– punktacja w zależności od zajętego miejsca: 1 miejsce – 5pkt, 2 miejsce – 3 pkt, 3 miejsce – 1 pkt;

– punkty nadmiarowe (powyżej 10 pkt) są finalnie sumowane i brane pod uwagę w łącznej punktacji (suma punktów nadmiarowych przemnożona przez wskaźnik % wynikający z sumy frekwencji i średniej ocen);

 • Poziom czytelnictwa klas (max 10 pkt):

– punktacja w zależności od zajętego miejsca: 1 miejsce – 10 pkt, 2 miejsce – 9 pkt, 3 miejsce – 8 pkt, 4 miejsce – 7 pkt, 5 miejsce – 6 pkt, 6 miejsce – 5 pkt, 7 miejsce – 4 pkt, 8 miejsce – 3 pkt, 9 miejsce – 2 pkt, 10 miejsce – 1 pkt;

* Terminarz Ogólnoszkolnych Turniejów Wiedzy: Liga klas

DATA ZADANIE OSOBY ODPOWIEDZIALNE
Wrzesień Europejski Dzień Języków Obcych M. Kudlińska
Październik Rajd Szkolny, Tydzień walki z otyłością G. Tomczak, A. Rodak-Turowska
Marzec Turniej wiedzy z matematyki, informatyki, fizyki i chemii K. Mroczek, A. Adamek, B. Pudełko, P. Staniszewski, B. Widerska
Maj Ogólnoszkolny Turniej Sportowy A. Rodak-Turowska
Cały rok szkolny według odrębnego harmonogramu Turniej wiedzy z przedmiotów zawodowych Z. Kupsik

W Turniejach udział biorą reprezentanci wszystkich klas, turnieje organizowane są w Sali gimnastycznej przy udziale publiczności (zaproszone klasy).

Imprezy i uroczystości, akcje wewnątrzszkolne i międzyszkolne, akcje na rzecz środowiska lokalnego, wolontariat – organizowane przez cały rok – za punktację odpowiedzialny jest opiekun SU

Poziom czytelnictwa – podsumowanie w maju – osoba odpowiedzialna p. M. Szymczak

Podsumowanie wyników LIGI KLAS w czerwcu 2020 roku.

Ogłoszenie wyników LIGI KLAS w dniu 26 czerwca 2020 roku.

Postanowienia końcowe:

 1. Wszystkie indywidualne lub zespołowe sukcesy powinny być odpowiednio udokumentowane.
 2. Każda klasa wybiera Koordynatora, który współpracuje z przewodniczącą LIGI KLAS i Samorządem Uczniowskim celem przekazywania informacji o podjętych działaniach oraz nadzorowania prawidłowości naliczania punktów.
 3. Informacje o sukcesach, które wpłyną do przewodniczącej LIGI KLAS po podliczeniu punktów za dany miesiąc, będą uwzględniane w kolejnym miesiącu.
 4. W sytuacjach spornych przysługuje odwołanie do Dyrektora Zespołu Szkół Łączności.
 5. Miesięczne zestawienie wyników będzie podawane do informacji wychowawców i uczniów na tablicy ogłoszeń oraz na szkolnej stronie internetowej.
 6. Główną nagrodą dla klasy za zajęcie pierwszego miejsca w LIDZE KLAS będzie uzyskanie tytułu Super Klasy Technikum oraz otrzymanie dofinansowania do wycieczki edukacyjnej.