„Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSG, ZSŁ oraz ZSZ 6 z terenu miasta Poznania”

Tytuł projektu: „Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSG, ZSŁ oraz ZSZ 6 z terenu miasta Poznania

Okres realizacji projektu: 08.12.2020 – 31.03.2021

Całkowita wartość projektu: 518 375,36

Dofinansowanie projektu z UE: 440 619,05

Projekt realizowany przez Miasto Poznań w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19.

Celem projektu jest wsparcie 4 szkół mających siedzibę na terenie miasta Poznania w zakresie zakupu 87 laptopów wraz z oprogramowaniem niezbędnych do prowadzenia edukacji w formie zdalnej, której wprowadzenie jest skutkiem wystąpienia epidemii COVID-19.

Efektem zrealizowanych w ramach projektu zadań będzie wzrost jakości kształcenia zawodowego szkół dzięki doposażeniu niezbędnemu do prowadzenia nauki w formie zdalnej oraz do celów kształcenia w trybie stacjonarnym po ustąpieniu ograniczeń w funkcjonowaniu szkół.

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół zlokalizowanych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania, których organem prowadzącym jest Miasto Poznań:

  1. Zespół Szkół Gastronomicznych im. K. Libelta w Poznaniu, ul. Podkomorska 49, 60-326 Poznań, w tym:
  2. Technikum Gastronomiczne,
  3. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3;
  4. Zespół Szkół Łączności im. M. Kopernika w Poznaniu, ul. Przełajowa 4, 61-622 Poznań, w tym: Technikum Łączności,
  5. Zespół Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu, ul. Działyńskich 4/5, 61-727 Poznań, w tym: Technikum Poligraficzno-Administracyjne.