Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska

Pozakonkursowy projekt „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” jest uruchomiony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ i będzie realizowany do 30.06.2023 roku przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego (Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego) oraz Politechnikę Poznańską we współpracy z samorządami, pracodawcami i szkołami kształcącymi zawodowo z terenu województwa wielkopolskiego. Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu jest jedną ze szkół biorących udział w projekcie.

W projekcie są rozwijane działania, które zostały zainicjowane w latach 2012-2015 w projekcie „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”. Przyczynkiem do kontynuacji tych działań jest sukces poprzedniej inicjatywy, wyróżnionej przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju tytułem „Najlepsza inwestycja w człowieka” w ramach konkursu „Dobre praktyki EFS 2014”.

W związku z uruchomieniem projektu przewidziano następujące formy wsparcia w ramach prowadzonych działań:

 • płatne staże dla uczniów,
 • zajęcia specjalistyczne dla uczniów w innowacyjnych technologicznie laboratoriach,
 • dostęp do interaktywnych materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli przygotowanych w nowoczesnej technologii zamieszczonych na platformie e-learningowej,
 • kursy/szkolenia zawodowe dla nauczycieli,
 • doposażenie 46 szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni kształcenia zawodowego zgodnie ze standardem określonym przez MEN w katalogu wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych dla 190 zawodów udostępnionym za pośrednictwem strony internetowej www.koweziu.edu.pl,
 • doposażenie 4 placówek kształcenia zawodowego, realizujących zadania zbieżne z zadaniami centrum kształcenia zawodowego, praktycznego i ustawicznego
 • dostęp do narzędzia ułatwiającego komunikację pomiędzy uczniami i pracodawcami oraz umożliwiającego dopasowanie uczniów i absolwentów szkół do konkretnych ofert pracy z wykorzystaniem identyfikacji profili kompetencyjnych i stanowiskowych,
 • patronat Politechniki Poznańskiej nad wybranymi klasami uczestniczącymi w projekcie.

Całkowita wartość projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – praktyki i staże” wynosi 4 285 187,10 zł, w tym kwota dofinansowania z UE (EFS-85%) – 3 642 409,03 zł, środki budżetu państwa (5%) – 214 259,36 zł. Pozostała kwota, stanowiąca 10% wartości projektu to wkład własny.

Więcej o projekcie można znaleźć na stronie https://zawodowcy.org/

W ramach projektu nauczyciele przedmiotów zawodowych wielkopolskich techników mają możliwość skorzystania z rożnych form wsparcia:

 • kursów kwalifikacyjnych,
 • studiów podyplomowych,
 • szkoleń doskonalących,
 • oraz nowa forma wsparcia jaką jest staż dla nauczyciela u pracodawców, współpracujących w ramach powyższego projektu

Powiązane aktualności