Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w MOF Poznania.

Projekt: „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania„.

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3.  Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Podziałanie 8.3.4. Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania.

NUMER PROJEKTU: RPWP.08.03.04-30-0002/16-00

BUDŻET PROJEKTU:

 • Wartość projektu: 10 211 554,06 zł
 • Wkład ze środków europejskich: 8 679 820,95 zł
 • Wkład ze środków dotacji celowej: 453 485,11 zł
 • Wkład własny: 1 078 248,00 zł

Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia uczniów, w szczególności poprzez udział 1140 uczniów (330 kobiet) w stażach/praktykach zawodowych, wsparcie 128 nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz doposażenie 23 szkół zawodowych (19 w Poznaniu, 3 w Powiecie Śremskim, 1 w Gminie Oborniki), w których uczą się objęci wsparciem uczniowie i nauczyciele, z uwzględnieniem zawodów szkolnych z branż o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla regionu oraz zawodów deficytowych.

Działania i zadania realizowane w projekcie.

Projekt oferuje kompleksowe wsparcie dla szkół obejmujące realizację czterech GRUP DZIAŁAŃ (łącznie 23 zadania):

Rys. Schemat działań w projekcie.

Planowane efekty (wskaźniki).

 1. 1. Wparciem objętych będzie 23 szkoły prowadzące kształcenia zawodowe (19 szkół podlegających Miastu Poznań, 3 z Powiatu Śremskiego, 1 z Gminy Oborniki). W szkołach tych, m.in. zostaną doposażone pracownie kształcenia zawodowego/warsztaty szkolne w sprzęt i materiały umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej oraz stworzone zostaną warunki do realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez utworzenie i doposażenie pracowni (Szkolnego Punktu Informacji i Kariery), opracowanie Programów Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego oraz standardów doradztwa zawodowego dla nowego typu szkół zawodowych oraz materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć.
 2. 2. Szacuje się, że 1689 uczniów z 23 szkół skorzysta z różnych form wsparcia (jeden uczeń będzie mógł skorzystać z  kilku form wsparcia), w tym:
 3. 3. 1140 uczniów (330 kobiet) będzie miało możliwość odbycia stażu/praktyki w firmach;
 4. 4. 585 uczniów (30 kobiet) weźmie udział w szkoleniach specjalistycznych wykraczających poza podstawę programową kształcenia w zawodach;
 5. 5. 1104 uczniów (330 kobiet) weźmie udział w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego.
 6. 6. Wsparciem będzie objętych 128 nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu (jeden nauczyciel będzie mógł skorzystać w kilku form wsparcia) z 23 szkół, w tym:
 7. – 30 nauczycieli (15 kobiet) będzie uczestnikiem studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo w przypadku nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów – będą oni mogli rozszerzyć zakres kształcenia o nowy zawód/kwalifikacje;
 8. – 80 nauczycieli kształcenia zawodowego (48 kobiet) będzie przeszkolonych w obsługi dostarczonego do szkoły doposażenia pracowni kształcenia zawodowego/warsztatów szkolnych;
 9. – 48 nauczycieli kształcenia zawodowego (24 kobiety) weźmie udział w cyklu szkoleń doskonalących kwalifikacje i kompetencje, w tym szkolenie w zakresie rozwoju kompetencji personalnych i społecznych uczniów;
 10. – 50 nauczycieli kształcenia zawodowego (30 kobiet) weźmie udział z stażach w firmach.
 11. Wsparciem objętych będzie także 78 nauczycieli związanych z doradztwem edukacyjno-zawodowym w 23 szkołach, z czego:
 12. – 48 nauczycieli (33 kobiety) weźmie udział w cyklu szkoleń z zakresu podnoszenia kwalifikacji doradców zawodowych, w tym uzyska przygotowanie do prowadzenie zajęć z Indywidualnego Planu Kariery z uczniami;
 13. – 30 nauczycieli (21 kobiet) realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach ukończy studia podyplomowe prowadzące do uzyskania kwalifikacji doradcy zawodowego.

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie: http://www.kzks-poznan.pl/