Współpraca dla zawodowej przyszłości – podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu

Okres realizacji projektu: 30.09.2020 – 30.11.2022

Całkowita wartość projektu: 1 697 099,66 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 434 034,71 zł

Projekt realizowany przez Miasto Poznań w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.4. Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania.

Celem projektu jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych uczniów kształcących się w 3 szkołach biorących udział w projekcie prowadzące do wzmocnienia zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia poprzez realizację staży i kursów zawodowych oraz specjalistycznego doradztwa zawodowego, a także dzięki polepszaniu jakości procesu nauczania i warunków do nauki w szkole poprzez podniesienie kompetencji/kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego i doradztwa zawodowego w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.

Efektem zrealizowanych w ramach projektu zadań będzie wzrost zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia, zwiększenie szans na lokalnym rynku pracy, wzrost wiedzy oraz uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych przez uczniów, jak również podniesienie kompetencji nauczycieli oraz wysoki standard wyposażenia szkół objętych wsparciem w projekcie.

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół zlokalizowanych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania, których organem prowadzącym jest Miasto Poznań:

  1. Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu, ul. Przełajowa 4, 61-622 Poznań,
  2. Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca ’56 w Poznaniu, ul. Śniadeckich 54/58, 60-774 Poznań,
  3. Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu, ul. Działyńskich 4/5, 61-727 Poznań.